search

Enrollment Guide

Hard-copy versions were mailed to all transition-grade students; email communications_office@dpsk12.org with questions. Also, view enrollment zone guides.

ለተተረጎመ አካል ወይም ለዚህ መመሪያ በጠቅላላ ያለ ምንም ወጪ፣ ከቋንቋው እና ከሚፈለገው ክፍል ጋር እባክዎ ወደ እኛ የቤተሰብ እርዳታ መስመር በ 720-423-3054 ይደውሉ ወይም ወደ translations@dpsk12.org ኢሜይል ያድርጉ። በት/ቤትዎ ትርጉም መጠየቅ ይችላሉ። ስለ እያንዳንዱ የ DPS ት/ቤት ዝርዝር መረጃ ለማግኘት schoolfinder.dpsk12.org ይጎብኙ።

如需免费获取本指南部分或全部内容的翻译版本,请致电家庭服务热线 720-423-3054 或发送电子邮件至 translations@dpsk12.org,告知您所需的语言及内容。您也可以在学校现场领取翻译版本。各 DPS 学校的详细信息参见 schoolfinder.dpsk12.org。 

Pour obtenir gratuitement une traduction d’une partie ou de l’intégralité de ce guide, veuillez appeler la ligne d’assistance pour les familles au 720-423-3054 ou envoyer un courriel à translations@dpsk12.org avec la langue et les parties souhaitées. Vous pouvez aussi demander la traduction à votre école. Consultez schoolfinder.dpsk12.org pour des informations plus détaillées sur chaque école DPS.

यो निर्देशिकाको कुनै वा सबै भागको अनुवादित संस्करण निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न आवश्यक भाषा वा खण्डहरूको साथमा हाम्रो परिवार हटलाइनलाई 720-423-3054 मा फोन गर्नुहोस् वा translations@dpsk12.org मा इमेल पठाउनुहोस् । तपाईं आफ्नो विद्यालयमा पनि अनुवादन माग गर्न सक्नुहुन्छ । DPS को प्रत्येक विद्यालयको बारेमा विस्तृत विवरणका लागि schoolfinder.dpsk12.org भ्रमण गर्नुहोस् ।

Si aad u hesho nooc la tarjumay oo ah qayb ka mid ah ama dhammaan tilmaamahan oo aan wax kharash ah kaaga baxayn, fadlan wac khadkeena caawinta qoyska oo ah 720-423-3054 ama iimayl u dir translations@dpsk12.org adigoo raacinaya luqadda aad rabto in loo turjumo iyo qaybaha turjumaada looga baahan yahay. Waxaad sidoo kale iskuulkaaga weydiisan kartaa turjumaad. Booqo schoolfinder.dpsk12.org si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dugsi kasta oo DPS ah.

Để có phiên bản đã dịch miễn phí của một phần hoặc toàn bộ hướng dẫn này, vui lòng gọi tới đường dây trợ giúp gia đình của chúng tôi theo số 720-423-3054 hoặc gửi email tới địa chỉ translations@dpsk12.org với ngôn ngữ và các phần cần thiết. Quý vị cũng có thể yêu cầu một bản dịch tại trường học. Truy cập schoolfinder.dpsk12.org để biết thông tin chi tiết về từng trường học của DPS.